Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

9584 62b9 390

May 21 2017

3619 43b1 390

May 18 2017

5649 f4fa 390

R.I.P. Chris.

May 13 2017

I put my dreams in a box so they’ll never spoil, Hidden from the sunlight, underneath the soil. You can never be too careful with a secret as someone once said, But would it be safer to keep…
— Sophie Fisher; “Music and Lyrics”
Play fullscreen

My fav song this year! :)

Play fullscreen

Fingers crossed for Kasia today! 

May 06 2017

4365 d9ec 390
4367 0a37 390
4368 245b 390
9870 caae 390
Reposted byGaggle Gaggle
2150 1045 390
Jeśli twoje działania inspirują innych, by odważnie marzyli, uczyli się więcej i byli coraz lepsi, to znaczy, że jesteś wspaniałą liderką.
— Dolly Parton
Reposted bykindofnightmarelottibluebell
Dokąd tak pędzisz stojąc?
— A.A.Milne

April 30 2017

2151 7772 390
2152 938f 390

April 20 2017

MOCNA KONSTRUKCJA
Życie jest krótkie, chociaż nie mówię o tym dzieciom.
Życie jest krótkie, a ja skróciłam swoje,
na tysiąc przepysznych, niemądrych sposobów,
na tysiąc przepysznie niemądrych sposobów,
o których nie powiem dzieciom. Świat jest co najmniej
w pięćdziesięciu procentach okropny,
albo i gorzej, chociaż nie powiem o tym dzieciom.
Na każdego ptaka przypada rzucony w niego kamień.
Na każde dziecko kochane – dziecko krzywdzone, w worku,
na dnie jeziora. Życie jest krótkie a świat
co najmniej w połowie okropny i na każdego dobrego
przechodnia przypada drugi, co by cię skrzywdził,
chociaż nie powiem o tym dzieciom. Próbuję
opchnąć im świat. Każda porządna agentka,
pokazując totalną ruderę, papla
o mocnej konstrukcji. Ale tu pięknie,
prawda? Tutaj może być pięknie.

— Maggie Smith (przekład: Natalia de Barbaro)
Reposted byadmiracja admiracja

April 09 2017

8728 d504 390
8729 11cd 390
8730 b319 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl